Poučenie o Vašich právach

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Vážený návštevník,

aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a predávať naše tovary, ako aj aby sme Vám mohli zasielať informácie o našej činnosti, službách a tovaroch spracúvame Vaše osobné údaje. Radi by sme Vás ubezpečili, že bezpečnosť Vašich osobných údajov ako aj ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o Vašich právach.

 • Prevádzkovateľom je:

Občianske združenie Cesta ku šťastiu, 

so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, 

IČO: 421 756 66, Registrované v registri Občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR dňa 28.12.2009, číslo VVS/1-900/90-35058

 1. Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje poučiť, že spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom za účelom poskytnutia informácii o možnostiach využitia ponuky služieb prevádzkovateľa (priamy marketing), ako aj za účelom splnenia svojich zmluvných a zákonných povinností. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pre marketingové účely iba za predpokladu, že ste ako dotknutá osoba vyjadrili so spracovaním osobných údajov na takýto účel, súhlas. 
 1. Doba uchovávania osobných údajov pre Marketingové účely je do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov. Doba uchovávania osobných údajov za účelom plnenia zmluvných povinností ako aj za účelom plnenia zákonných povinností je na dobu neurčitú.

3.  V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvane máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje máte právo nás požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti Vám Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré požiadate ako dotknutá osoba má právo prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade ak Prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje máte právo požiadať nás o opravu osobných údajov. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiadala.
 • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade spracovania osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods.2 Nariadenia,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania– ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia Vašej žiadosti bude Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo žiadať, aby Vám prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on. 
 • Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, a to:

 • e-mailom na: kontakt@cestakustastiu.sk
 • prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej na: Občianske združenie Cesta ku šťastiu, Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov