Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov(ďalej len „súhlas“)

Titul, meno, priezvisko: …………………………………………….

Adresa:…………………………………………….

Emailová adresa: …………………………………………….

Telefónne číslo: …………………………………………….

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov Občianskemu združeniu Cesta ku šťastiu, so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 421 756 66 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý na základe tohto súhlasu môže spracúvať vyššie uvedené osobné údaje dotknutej osoby v potrebnom rozsahu pre marketingové účely.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať do odvolania súhlasu dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, prípadne na poštovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na jeho webovej stránke www.cestakustastiu.sk.

V …………………….. dňa …………………………