Zásady spracúvania osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

 

Vážený návštevník, 

Aby sme Vás mohli informovať o našich službách a produktoch ako aj aby sme si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov. Občianske združenie Cesta ku šťastiu, so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 421 756 66, v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú:

a) Spracúvané prevádzkovateľom: občianske združenie Cesta ku šťastiu, so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 421 756 66

b) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

c) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenie nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

d) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

e) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

f) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);

g) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

  • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu;
  • Na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia.
  • Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe, bez možnosti ich zneužitia.
  • Prevádzkovateľ sa snaží dotknutým osobám poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

  • Plnenie zmluvných povinností,
  • Plnenie zákonných povinností,
  • Marketingové účely.

Plnenie zmluvných povinností

Za účelom plnenia zmluvných práv a povinností (právny základ spracúvania) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné zmluvu uzavrieť. 

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané po dobu trvania zmluvného záväzku a na nevyhnutný čas po jeho skončení a archivované po dobu neurčitú.

Za účelom plnenia záväzku zo zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej osobe (sprostredkovateľovi) sídliacej v rámci Európskej únie, pokiaľ je to v zmluve dohodnuté. V tomto prípade môžu byť osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi poštovej alebo kuriérskej službe doručujúcej zásielku. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie.

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje získané pri uzatváraní zmluvy prevádzkovateľ spracúva za účelom splnenia si svojich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko po dobu 10 rokov.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov si prevádzkovateľ nemôže splniť povinnosti, ktoré mu ukladá zákon alebo medzinárodná zmluva.

Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý na tento účel (účtovníctvo) spracúva osobné údaje za prevádzkovateľa. 

Marketingové účely

Aby sme Vám mohli poskytovať informácie o možnostiach využitia ponuky našich služieb a tovarov, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby, že súhlas na spracovanie osobných údajov nám môžete dať podpísaním súhlasu na spracovanie osobných údajov udeleným v zmysle čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona, a to v písomnej forme u prevádzkovateľa alebo prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa www.cestakustastiu.sk zadaním emailovej adresy a zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácii a potvrdzujem, že som sa oboznámil s poučením o mojich právach a so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa“.

Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu: kontakt@cestakustastiu.sk, prípadne písomne na adresu sídla občianskeho združenia Centrum Dianetiky a Scientológie Bratislava.

Vaše osobné údaje neposkytujeme nijakým tretím osobám.

Vaše osobné údaje pre účely marketingové uchovávame do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov. V prípade ak svoj súhlas odvoláte budú Vaše osobné údaje zmazané.

Na účely propagácie našej činnosti verejnosti spracúvame Vašu fotografiu len na základe Vami udeleného výslovného súhlasu.

V prípade, že ste nám udelili súhlas aj na spracovanie Vašej fotografie z účastí na nami organizovanom podujatí máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu kontakt@cestakustastiu.sk, prípadne písomne na adresu sídla občianskeho združenia Cesta ku šťastiu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: kontakt@cestakustastiu.sk, prípadne písomne na adrese Občianskeho združenia Cesta ku šťastiu, Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov.